ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ:
 1.    ТУРОПЕРАТОРЪТ има застрахователен сертификат, удостоверяващ наличието на договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ с № 03700100003197 от дата 04.03.2021г. с “ЗД ЕВРОИНС” АД с адрес София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 с денонощен телефон +359 0700 17-241. Застраховката е валидна от 05.04.2021г. до 04.04.2022г. Застрахователното покритие  50 000лв., а застрахователната сума е 50 000лв.
 2.    Контакти за връзка с ТУРОПЕРТОРА:  офис: гр. София, бул. „Васил Левски“ №8, тел: +359 896 84-34-16. E-mail: styletravelbg@gmail.com
 3.    Когато пътуването е с автобус, местата за настаняването в превозното средство се разпределят според датата на записване на всеки турист. Най-отпред се настаняват първите записани (ако не са предявили други изисквания). Изключения се правят за майки с деца и бременни жени.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА:
 1.    ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен преди подписването на договор за туристически пакет да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ подробна информация за пътуването..
 2.    ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора за туристическия пакет, съгласно чл. 90 от ЗТ.
 3.    ТУРОПЕРАТОРЪТ е задължен да окаже съдействие на пътуващия, в случай, че той изпадне в затруднение, съгласно чл. 93 на ЗТ.
 4.    ТУРОПЕРАТОРЪТ представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за номера на местните партньор и представители на туроператора, като го уведомява, че по време на престоя си следва да осъществи бърза връзка с тях в случай на нужда от съдействие при затруднение и/ или подаване на оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет.
 5.    ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ и изпълнението на съответните услуги в указаните в договора курорти и хотели. Настаняването в хотелите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигане, а освобождаването на стаите трябва да бъде до 11.00 в деня на отпътуване.
 6.    ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове, упоменати в договора и по този начин прояви недобросъвестност на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен платежен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена, депозитът не се връща.
 7.    ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото до 20 дни преди да започне изпълнението на туристическия пакет да промени договорената цена на пътуването при следните случаи:
  • При промяна на размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни такси, пристанищни такси, пътни такси и др. Цената се променя единствено с реалната промяна в цената на услугата.
  • При промяна на цената на горивата. На всеки 10% промяна на цената на горивото, общата цена на туристическото пътуване се променя с 3% в същата посока.
 8.    ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, като е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  • „Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване;
  • Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
 9.    При промяна на цената или значителна промяна в някоя от съществените клаузи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
  • Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената (ако има такова);
  • Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми на траен носител ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.
  • Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
 10.    ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилите промени.
 11.    При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.
 12.    ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това.
 13.    ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това на траен носител ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно от 2 дни от възникване на основанието за отмяната в случай, че не е набран необходимия минимален брой участници. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми.
 14.    ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метереологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това.
 15.    ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи никакви неустойки за неизползваните туристически услуги.
 16.    ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в автобуса, стая на хотел или туристически обект. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.
 17.    ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън договореното в включените в туристическия пакет.
 18.    При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
 19.    ТУРОПЕРТОРЪТ не носи отговорност в случай, че посещаваните туристически обекти не работят поради климатични или други независещи от него обстоятелства.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
 1.    В случай, че туристическото пътуване не се осъществи поради виновно неизпълнение на ТУРОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на платения депозит.
 2.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен след подписването на този договор да заплати на ТУРОПЕРАТОРА в офиса на „Стил Травел“ ЕООД с адрес София, бул. „Васил Левски“ № 8 или по банков път по сметката на „Стил Травел“ ЕООД с IBAN: BG61PRCB92301015455824, BIC: PRCBBGSF, в “Прокредитбанк” АД, фиксираните в раздел „УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ“ т. 2 от този договор плащания в съответните срокове. Плащането се извършва в лева.
 3.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли договора за туристически пакет на друг пътуващ, съгласно чл. 86 от ЗТ до 7 дни преди пътуването. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. При преотстъпване на пътуването на трето лице, се заплащат само разходите по прехвърлянето на резервацията.
 4.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен ако има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука“ да предостави на ТУРОПЕРАТОРА оригинал на застрахователната полица 10 дни преди началото на пътуването.
 5.    При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
 6.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуванията извън България да осигури необходимите за съответното пътуване лични документи, обявени в „УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ“ т. 7 от този договор, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
 7.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законите на страната, за която пътува.
 8.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика и ваксинации съгласно международните медицински изисквания. Ако са направени ваксинации, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да носи със себе си документите, удостоверяващи наличието на тези ваксини.
 9.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща актуалните входни такси на посещаваните туристически обекти (ако те не са включени в цената на туристическия пакет).
 10.    В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своето пътуване през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
 11.    С подписване на настоящия Договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че преди да се обвърже с този договор, ТУРОПЕРАТОРЪТ му е предоставил “ Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение No 1 към чл. 82, ал. 1 – Приложение № 2 към чл.82, ал.1 (Ново – ДВ, бр.37, от 2018г., в сила от 01.07.2018г.), както и информация за избрания от него туристически пакет, съобразено с чл.82, ал.1 от ЗТ.
 12.    От ПОТРЕБИТЕЛЯ се изисква да съобщава за всички липси на съответствие, които той забележи в хода на изпълнение на туристическия пакет, съгласно чл. 90, ал. 2 от ЗТ., като следва да отчете конкретните обстоятелства по случая.
 13.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира от свое име и от името на записаните в този договор, явяващи се пътуващи за туристическия пакет, че е запознат с условията на туристическия пакет и с общите условия, предмет на този договор, съгласен е с тях и ги приема.
 14.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ Декларира, че няма да препродава туристическата услуга закупена от „СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД, предмет на този Договор.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1.    С цел предоставянето на туристически услуги “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:
1.1.    Изрично получено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугата;
1.2.    Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договорите между Потребителя и Туроператора.
 1.    С ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на туристическия пакет, предоставян от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД Потребителите ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТ, че “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД има право да събира и обработва личните им данни, предоставени при сключването на Договор за пътуване.
 2.    “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от Потребителя за целите на предоставяне на услугите по договора с Потребителя, включително за следните цели:
3.1.    организиране на пътуването;
3.2.    хотелски резервации и предоставянето на хотелски услуги от хотелите и хотелските вериги;
3.3.    сключване на договор за застраховка Медицински разходи при болест и злополука за пътуванията извън страната;
3.4.    съдействие при издаването на визи, за пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани;
3.5.    счетоводни цели и водене на архиви, изисквани по закон;
 1.    “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД НЕ предоставя на трети лица лични данни на Потребителя с цел маркетинг и не използва предоставените от Потребителя телефон и e-mail адрес, освен за целите на организиране на пътуването.
 2.    Освен в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД НЕ събира и не обработва лични данни, а Потребителят не предоставя лични данни, които се отнасят до следното:
5.1.    разкриват расов или етнически произход;
5.2.    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
5.3.    здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 1.    “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Потребителите:
6.1.    законност и добросъвестност;
6.2.    точна определеност на целите на обработката;
6.3.    точност и актуалност, съотносимост с целите на обработката;
6.4.    съгласие на Потребителите за обработка на данните.
 1.    При събирането и обработването на личните данни на Потребителите, “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Потребителите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на Туроператора. Потребителите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.
 2.    Потребителят се задължава да осъществява правата относно защитата на лични данни добросъвестно. Потребителят носи отговорност, когато коригирането или изтриването на лични данни води до затруднение или невъзможност да му бъде предоставена услугата, за целта на която е предоставил личните данни.
 3.    Потребителите имат следните права относно предоставените от тях лични данни:
9.1.    да получат достъп до личните данни, събрани в процеса на сключване на Договор за пътуване и допълнителни договори между Потребителя и Туроператора;
9.2.    да искат от Туроператора коригиране на събраните данни;
9.3.    да получат информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
9.4.    да получат информация относно правото на достъп от страна на Потребителя, както и от трети по договора лица, за целите на предоставянето на услугата, включително и от държавни органи в предвидените от закона случаи;
9.5.    да искат заличаване на всички лични данни, предоставени на Туроператора съгласно т. 13.2 от тези общи условия;
 1.    След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителя, “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
 2.    Потребителят има право на достъп до личните данни, които се отнасят за него, като изпрати до “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път или в офиса на “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД. Туроператорът предоставя достъп само до данните, отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.
 3.    Потребителят, за който се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД следното:
12.1.    потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
12.2.    съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
12.3.    информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.
 1.    Потребителят, чиито данни се обработват от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД има право по всяко време да поиска от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД следното:
13.1.    да бъдат коригирани без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него, а непълните лични данни да бъдат допълнени;
13.2.    Потребителят има правото да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Туроператорът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
13.2.1.    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
13.2.2.    Потребителят оттегля своето съгласие;
13.2.3.    Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
13.2.4.    личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 1.    С подписването на този Договор се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и записаните от него в този договор лица са запознати с актуална към датата на подписване ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД, която е публикувана на електронния сайт на дружеството.
РЕКЛАМАЦИИ
 1.    Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги се предявяват от туриста незабавно на място пред представител на туроператора или пред съответната обслужваща фирма, както и на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела, с оглед отстраняване на слабостите. При невъзможност за тяхното отстраняване, туристът уведомява незабавно доставчика на услуги и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването и престоя. Уведомлението се прави на траен носител. Туристът изисква от представител на туроператора или съответната обслужваща фирма съставянето на двустранен протокол между туриста и хотела или туриста и обслужващата фирма посрещнала туриста и в 14 (четиринадесет) дневен срок след приключване на пътуването представят писмена рекламация пред туроператора или съответната агенция.
 2.    Туроператорът се задължава, след процедура по проверка на рекламацията да предостави на туриста писмено становище в срок от 30 дни.
 3.    Възстановяване на суми за услуги, неизползвани от туриста изцяло или частично по вина на туроператора или негов контрагент, се извършва само след представяне на издаден от туроператора или негов агент потвърдителен документ (билет, ваучер и др.) със съответно нанесени и заверени от оторизираното лице поправки и отказани услуги.
 4.    Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на туриста услуги не се възстановяват.
 5.    Платените суми по договора се възстановяват в 7 дневен срок от крайното становище по приключване на процедурата на проверка на рекламацията.
 6.    Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор за туристически пакет, се решават по взаимно съгласие на страните, а в случаите, че не постигнат съгласие, споровете ще се решават от компетентният български съд.
   ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен за процедурите за разглеждане на жалби и възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите, а именно, че:
   –  Потребителят може да отправи жалба до Комисия за защита на потребителите по реда на Закона за защита на Потребителите на сайта на КЗП.
   – Съществува платформа за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент на ЕС № 524/2013 на Европейския парламент, относно онлайн решаване на потребителски спорове на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.
      Електронната платформа е изградена и се администрира от Европейската комисия.
 1.    Рекламации към всякакви услуги извън туристическия пакет, предмет на този договор, които са закупени и платени на друг туроператор/и или търговец/ци, следва да се предявяват към съответния туроператор/и или към търговеца от който са закупени. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
 1.    Настоящият договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
 2.    Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и когато договорът е бил сключен чрез пращане на подписан от страните екземпляр по e-mail в подходящ формат, установяващ надлежното му подписване.
    Кореспонденцията е валидна, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:
   адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 8
   e-mail: styletravelbg@gmail.com
   факс: 02/ 963-58-39
 1.    Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата.
 2.    Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
 3.    Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договор.
 4.    При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения
 5.    Всички спорове по изпълнението на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че не постигнат съгласие, споровете между страните ще се решават от компетентният български съд.
 6.    Договорът влиза в сила от датата на подписването и е в сила, докато завърши туристическото пътуване.
 7.    Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.