ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   „СТИЛ ТРАВЕЛ” ЕООД е администратор на лични данни и отговаря на всички изисквания на регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), накратко (GDPR), приет от ЕС. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

 1. С цел предоставянето на туристически услуги “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:
1.1. Изрично получено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугата;
1.2. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договорите между Потребителя и Туроператора.
 1. С ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на туристическия пакет, предоставян от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД Потребителите ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТ, че “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД има право да събира и обработва личните им данни, предоставени при сключването на Договор за пътуване.
 2. “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД събира и обработва личните данни, предоставени от Потребителя за целите на предоставяне на услугите по договора с Потребителя, включително за следните цели:
3.1. организиране на пътуването;
3.2. хотелски резервации и предоставянето на хотелски услуги от хотелите и хотелските вериги;
3.3. сключване на договор за застраховка Медицински разходи при болест и злополука за пътуванията извън страната, застраховка „Отмяна на пътуване“ или друга доброволна застраховка, която Потребителя желае да сключи;
3.4. съдействие при издаването на визи, за пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани;
3.5. счетоводни цели и водене на архиви, изисквани по закон;
 1. “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД НЕ предоставя на трети лица лични данни на Потребителя с цел маркетинг и не използва предоставените от Потребителя телефон и e-mail адрес, освен за целите на организиране на пътуването.
 2. Освен в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД НЕ събира и не обработва лични данни, а Потребителят не предоставя лични данни, които се отнасят до следното:
5.1. разкриват расов или етнически произход;
5.2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
5.3. здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 1. “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Потребителите:
6.1. законност и добросъвестност;
6.2. точна определеност на целите на обработката;
6.3. точност и актуалност, съотносимост с целите на обработката;
6.4. съгласие на Потребителите за обработка на данните.
 1. При събирането и обработването на личните данни на Потребителите, “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Потребителите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на Туроператора. Потребителите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.
 2. Потребителят се задължава да осъществява правата относно защитата на лични данни добросъвестно. Потребителят носи отговорност, когато коригирането или изтриването на лични данни води до затруднение или невъзможност да му бъде предоставена услугата, за целта на която е предоставил личните данни.
 3. Потребителите имат следните права относно предоставените от тях лични данни:
9.1. да получат достъп до личните данни, събрани в процеса на сключване на Договор за пътуване и допълнителни договори между Потребителя и Туроператора;
9.2. да искат от Туроператора коригиране на събраните данни;
9.3. да получат информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
9.4. да получат информация относно правото на достъп от страна на Потребителя, както и от трети по договора лица, за целите на предоставянето на услугата, включително и от държавни органи в предвидените от закона случаи;
9.5. да искат заличаване на всички лични данни, предоставени на Туроператора съгласно т. 13.2 от тези общи условия;
 1. След постигане на целите на обработката на личните данни на Потребителя, “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
 2. Потребителят има право на достъп до личните данни, които се отнасят за него, като изпрати до “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път или в офиса на “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД. Туроператорът предоставя достъп само до данните, отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.
 3. Потребителят, за който се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД следното:
12.1. потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
12.2. съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
12.3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.
 1. Потребителят, чиито данни се обработват от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД има право по всяко време да поиска от “СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД следното:
13.1. да бъдат коригирани без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него, а непълните лични данни да бъдат допълнени;
13.2. Потребителят има правото да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Туроператорът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
13.2.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
13.2.2. Потребителят оттегля своето съгласие;
13.2.3. Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
13.2.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 1. С подписването на  Договор се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и записаните от него в този договор лица са запознати с актуална към датата на подписване ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД, която е публикувана на електронния сайт на дружеството.
 2. В страниците на този сайт има вградени препратки към други сайтове или страници (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.
  Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.